ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022: ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ & ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಸ್ಪೈರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈRead More…

error: Content is protected !!