ಕಳೆದ 5 ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಭಾರತ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ